MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürü; Zuhal Keskin Telefon; 0266 357 1006 – 1302 Gömeç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyemizin öz kaynaklarını verimli ve etkili bir şekilde yöneterek gelir ve giderlerin yönetsel gerekler ve yasal yükümlülükler açısından en ekonomik biçimde yapılmasını sağlamakla görevlidir. Ayrıca bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak; idare gelirlerini tahakkuk ettirerek gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yapmak; muhasebe hizmetleri ile mali iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak, harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak müdürlüğün diğer görevleri arasındadır.

Müdürlüğümüzün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 1. Belediye Başkanı tarafından yetki verilen Mali Hizmetler Müdürü, 5018 sayılı yasa ve yönetmeliklerce sayılan görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.
 2. İdarenin izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 3. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
 4. İdarenin yatırım programlarının hazırlanmasını koordine etmek,uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 5. Yürürlükteki yasa,yönetmelik ve genelgelere göre ,hazırlık bütçe taslağını hazırlamak ve Eylül ayı başına kadar Başkanlığa sunmak,bütçe kayıtlarını tutmak,bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak,
 6. Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini sağlamak,
 7. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 8. Hükumet programı,makro hedefleri,yıllık yatırım programları ve yıllık icra planları,bakanlar kurulu kararları,ilgili yasalar çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit etmek,bu esaslar içinde belediyenin ana hizmet politikasını ve buna paralel olarak planları hazırlamak veya hazırlanmasında yardımcı olmak,
 9. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde,ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,kanunla öngörülen gelirlerin tarh,tahakkuk,tahsil ve takibini yapmak,yaptırmak,
 10. 5018 sayılı kanuna göre iş ve işlemleri yürütmek,Sayıştay’a bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabını başkan adına vermek,
 11. Belediye encümenince verilen para cezalarının ilgili birimlerce yapılan tahakkukların tahsilini yapmak,
 12. Yürürlükteki yasalar ile Belediye Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yürütmek.Bu görevleri yürütmek üzere;
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü Kanun,Tüzük,Yönetmelik ve Sayıştay Kararları çerçevesinde saymanlara, mali hizmetler birimine veya muhasebe yetkilisine verilen diğer görevleri yapmak,
  • Mutemetlere verilen avans ve adlarına açılan kredilerle ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsup ettirmek ,mahsup dışı kalan avans ve kredilerin mahsubunu yaptırmak,sayman mutemetlerine ait hesapları incelemek ve denetlemek,
  • Müdürlük memurları vasıtası ile ,mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin beyan ve bildirimlerini yerinde tespit etmek.Müdürlük içerisinde ve dışında kontrol ve denetim görevlerini yapmak,
  • Yasal süresi içerisinde ödenmeyen Belediye gelirleri ile ilgili olarak,ihbarname ve ödeme emirleri düzenlemek,ihbarname ve ödeme emirlerinin tebliğini yapmak/yaptırmak ,haciz aşamasına gelen alacakların haciz varakalarını tanzim etmek/ettirmek ve gerekirse cebri tahsilini yapmak/yaptırmak,
  • Değerli belgelerin makbuzların ve teminat mektuplarının muhafazasını,gerekli hallerde teminat mektuplarının nakde çevrilmesi iş ve işlemleri yapmak,
  • Mükelleflere ilişkin sicil kaydı tutmak ,ibraz-tanzim edilen bilgi ve belgeleri ile dosyalayarak arşivlenmesini sağlamak,
  • Belediyemiz alacaklarının zaman aşımına uğramaması için 213. sayılı U.K. ve 6183 sayılı amme A.T.U.H. Kanununda öngörülen zaman aşımı sürelerini kesmek için gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasını ve yaptırılmasını sağlamak,
  • 213 sayılı kanunun 377. maddesine göre ,müdürlüğün ,tarh ,tahakkuk ve tahsil ettiği vergiler ve bunların cezaları ile ilgili olarak ,vergi mahkemelerinde açılan davalarda belediyeyi savunmak üzere dava konusunu incelemek,savunma raporlarını hazırlamak,davaya kanıt teşkil edebilecek bilgi ve belgeleri ilgili servislerden temin etmek ve yasal süresi içerisinde mahkemeye göPara cezaları nedeniyle Belediye aleyhine idare ve bölge idare mahkemelerinde açılan davalar ile Danıştay’a intikal eden temyiz davaları ve diğer mahkemelerde açılan davalarla ilgili olarak Hukuk İşleri servisinden gelen yazılara cevap hazırlamak,davayla ilgili gerekli bilgi,belge ve kanıtları temin ederek yasal süresi içerisinde ilgili müdürlüğe göndermek.Hukuk işleri servisi ile koordineli çalışmak,
  • Belediye alacakları ile ilgili 6183 sayılı kanunda yer alan mevzuat hükümlerine göre haciz uygulaması,
  • Haciz tutanağında gösterilen menkul ve gayrimenkul malların koruma ve saklama işlemlerini yapmak.Haczedilen malların satış gününü belirleyerek ilan ettirmek,satışını yapmak,
  • Belediye gider bütçesine konan ödeneklerin Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği Mahalli İdareler Harcama belgeleri yönetmeliği 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve harcama belgeleri yönetmeliğindeki esas ve usullere göre ödemeleri yapmak,Belediye Bütçesi ile ilgili muhasebe işlemlerini yapmak ve aylık mizanları hazırlatmak,idari ve kesin hesabı çıkartmak.

Tahsil Memurunun Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 • Tahsilâtla ilgili kayıtları usulüne uygun yapmak,
 • Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
 • Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları şefine bildirmek,
 • Mükelleflerin işlerini bekletmeden yapmak,- 10 –
 • Kayıtları ve tahsilâtla ilgili bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız aktarmak,
 • Eksik bilgi ve belge ile kayıt işlem vs. yapmamak,
 • Mükelleflere ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
 • Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek,
 • Kayıtları, dosyaları düzgün ve sistemli tutarak arşivde muhafaza etmek,
 • Borcunu ödemeyen mükellefleri tespit ederek şefine bildirmek,
 • Tahsilât makbuzlarının kayıtlarını ve zimmet işlemlerini sistemli bir şekilde tutmak ve buna ait işlemleri yürütmek,
 • Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak,
Tahsil memuru, görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsil memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve başkan yardımcısına, müdür ve müdür yardımcısına ile şefine karşı da sorumludur.

Tahsildar Ve Veznedarların Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 • Makbuzları yırtmadan, yıpratmadan, karalamadan ve usulüne uygun kesmek,
 • Tahsilatla ilgili kayıtları ve irsaliyeleri düzgün tutmak,
 • Yaptığı tahsilatı ilgili banka şubesine zamanında ve makbuz mukabilinde teslim etmek,
 • Çalışmalarını şefi ile sürekli ve koordineli bir şekilde yürütmek,
 • Tahsilatla ilgili kayıtları ve bilgileri bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek,
 • Eksik bilgi ve belge ile kayıt, işlem vb. yapmamak, makbuz kesmemek,
 • Tahakkuku tahsile bağlı olan gelirlerin tahakkuk kayıtlarının doğru ve hatasız yapılmasını sağlamak,
 • Mükellefe ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,
 • Amirlerden izinsiz işini ve iş yerini terk etmemek,
 • Makbuzları düzgün ve sistemli tutarak, arşivde muhafaza etmek,
 • Borcunu ödemeyen mükellefleri şefine bildirmek,
 • Dip koçanlı makbuzların kayıtlarını sistemli bir şekilde tutmak ve buna ait işlemleri yürütmek,
 • Tahsilat ve tahsilat işlemlerini mevzuatına göre yürütmek,
 • Müdür, müdür yardımcısı ve şefi tarafından verilen görevleri yapmak,
Tahsildarlar ve veznedarlar, görevlerini mer’i mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır. Tahsildar ve veznedarlar, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda Başkan ve Başkan Yardımcısına, Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur.

2464 Sayılı Kanunla Mükelleflerin Beyanı Veya Ilgili Kurumun Tespiti Ile Kullanılan Vergi Türleri

 • Çevre temizlik Vergisi
 • İlan ve Reklam Vergisi
 • Eğlence Vergisi
 • Yangın Sigorta Vergisi
 • İşgal Harcı
 • Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
 • İşyeri Açma İzni Harcı

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunuyla

 • Bina Vergisi
 • Arsa Vergisi
 • Arazi Vergisi


×