Belediye Mevzuatı


YÖNETMELİKLER
Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde İhtiyaç DuyulanYönetmelikler
İmar Yönetmeliği
İtfaiye Yönetmeliği
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Belediye Zabıta Yönetmeliği
Belediye Zabıta Yönetmeliği Ek-1 Değerlendirme Formu
Belediye Zabıta Personel Yönetmeliği
Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle Esaslar Hakkında Yönetmelik
Otopark Yönetmeliği
Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği
Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliği
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliği
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Sığınak Yönetmeliği
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçn İkmal İstasyonlarının Kurukuş,Denetim, Emniyet Ve Ruhsatlandırma İşlerine İlişkin Yönetmelik
Taşınabilir Mal Yönetmeliği
Adres ve Numaraya İlişkin Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Kanunun Uygulanmasına İlşkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

2016 Faaliyet Raporu

2015-faaliyet-raporu